Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiect 4/2021privind efectuarea unui schim imobiliar de terenuri între UAT Comuna Săgeata şi domnul Manole Vasile2021/01/21
Proiect 3/2021privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău ,pe trimestrul IV al anului 20212021/01/21
Proiect 1/2021cu privire la aprobarea obiectivului de investiții și a implementării proiectului “Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice pentru sistemul educațional al comunei Săgeata, județul Buzău”2021/01/21
Proiect 55/2020privind rectificarea nr.4 a bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2020/12/15
Proiect 54/2020privind rectificarea nr.4 a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2020/12/15
Proiect 53/2020privind aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului Local Săgeata în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Săgeata , judeţul Buzău şi Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Educaţiei2020/11/20
Proiect 51/2020privind aprobarea criteriilor şi procedura de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de Şef Serviciu din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata, serviciu cu personalitate juridică , organizat în subordinea Consiliului Local Săgeata2020/11/20
Proiect 50/2020privind achiziţionarea imobilului ,, Casă , anexă şi teren,, amplasat în intravilanul satului Borduşani , comuna Săgeata , judeţul Buzău2020/11/20
Proiect 49/2020privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului intravilan înscris în CF nr.24883, comuna Săgeata , judeţul Buzău2020/11/20
Proiect 48/2020privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău, pe trimestrul III al anului 20202020/11/20
Proiect 47/2020privind rectificarea nr.3 a bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2020/11/20
Proiect 46/2020privind rectificarea nr.3 a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2020/11/20
Proiect 45/2020privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Săgeata2020/11/16
Proiect 44/2020privind alegerea viceprimarului comunei Săgeata , judeţul Buzău2020/11/16
Proiect 43/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Sageata,judeţul Buzău2020/11/16
Proiect 32/2020privind validarea mandatului de consilier local al domnului Scărlătescu Cosmin Georgian2020/05/21
Proiect 31/2020privind acordul Consiliului Local Săgeata pentru utilizarea drumurilor de exploatare ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Săgeata , judeţul Buzău, pentru obiectivul „Construire reţea fibră optică subterană şi aerieană în judeţul Buzău „2020/05/21
Proiect 30/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Săgeata , județul Buzău-forma revizuită confom Codului Administrativ2020/05/21
Proiect 29/2020privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale , a mandatului de consilier local al domnului Ciurea Constantin şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier local2020/05/21
Proiect 28/2020privind indexarea la nivelul comunei Săgeata a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 cu rata inflației de 3,8%2020/05/21
Proiect 27/2020privind rectificarea nr.1 a bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2020/05/21
Proiect 26/2020privind rectificarea nr.1 a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2020/05/21
Proiect 25/2020privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Săgeata pe anul 20192020/05/21
Proiect 24/2020privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe trimestrul I al anului 20202020/05/21
Proiect 23/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Sageata,judeţul Buzău2020/05/21
Proiect 22/2020aprobarea contractului de prestare, a tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat lanivelul Unităţi Administrativ Teritoriale comuna SĂGEATA, judeţul Buzău2020/03/23
Proiect 21/2020privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei SAGEATA, judeţul BUZĂU către serviciul „SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE SAGEATA”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului local al comunei SAGEATA, judeţul BUZĂU2020/03/23
Proiect 20/2020privind modificarea unor hotărâri ale consiliului local al comunei Săgeata, judeţul Buzău, adoptate în ceea ce priveste Serviciul de salubrizare2020/03/23
Proiect 19/2020privind înfiinţarea şi organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna SĂGEATA, judeţul Buzău2020/03/23
Proiect 18/2020privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii administrative2020/03/23
Proiect 17/2020privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia “Găvăneşti “ din sat Găvăneşti , comuna Săgeata , judeţul Buzău2020/03/23
Proiect 16/2020privind rectificarea HCL nr.48 din 30.10.2019 privind aprobarea numărului de personal , numărului de funcţii publice , a organigramei şi ştatul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău2020/03/23
Proiect 15/2020privind revocarea Hotărâri Consiliului Local Săgeata nr.57/2019 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Săgeata , a unei suprafeţe de teren2020/03/23
Proiect 14/2020privind aprobararea bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2020/02/10
Proiect 13/2020privind aprobararea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2020/02/10
Proiect 12/2020privind aprobararea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Şcolii Gimnaziale ” Nicolae Efrimescu ” din Comuna Săgeata , judeţul Buzău2020/02/10
Proiect 11/2020privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Local de Salubrizare Săgeata , serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău2020/02/10
Proiect 10/2020privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata , serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău2020/02/10
Proiect 9/2020privind scăderea din evidenţa analitică a creanţelor fiscale ale debitorilor aflaţi în stare de insolvabilitate şi proceselor verbale de contravenţie reprezentând amenzi contravenţionale2020/02/10
Proiect 8/2020privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău ,pe trimestrul IV al anului 20192020/02/10
Proiect 7/2020privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice , Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „CNI „SA , a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot-„Construire Sală de Sport şcolară Comuna Săgeata , sat Săgeata , cvartal 29, judeţul Buzău2020/02/10
Proiect 6/2020privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social, conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat2020/02/10
Proiect 5/2020privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoarăactivitatea la “ Scoala Gimnaziala Nicolae Efrimescu din comuna Sageata , judetul Buzau”2020/02/10
Proiect 4/2020privind aprobarea, pentru anul 2020, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav2020/02/10
Proiect 3/2020privind aprobarea burselor şcolare şi a cuantumului acestora în anul şcolar 2019-2020, pentru semestrul II2020/02/10
Proiect 2/2020privind aprobarea structurii şcolare pentru unitatea de învăţământ cu personalitate juridică “ Scoala Gimnaziala Nicolae Efrimescu din comuna Sageata , judetul Buzau”2020/02/10
Proiect 1/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Sageata,judeţul Buzău2020/02/10
Proiect 60/2019privind aprobararea rectificări nr.4 a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2019/12/16
Proiect 53/2019privind închiriea spaţiului cu destinaţia de cabinet stomatologic2019/11/19
Proiect 52/2019privind atestarea aparteneţei la domeniul privat al comunei Sageata a unei suprafete de teren2019/11/19
Proiect 51/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Sageata,judeţul Buzău2019/11/19
Proiect 50/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şcoală în localitatea Săgeata , comuna Săgeata , judeţul Buzău „ în vederea derulării acestuia prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală2019/11/19
Proiect 49/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare , modernizare , extindere şi dotare şcoală sat Dâmbroca , comuna Săgeata , judeţul Buzău „ în vederea derulării acestuia prinProgramul Naţional de Dezvoltare Locală2019/11/19
Proiect 48/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Construire Centru medical de permanenţă , sat Săgeata , comuna Săgeata , judeţul Buzău „ în vederea derulării acestuia prinProgramul Naţional de Dezvoltare Locală2019/11/19
Proiect 47/2019privind aprobararea rectificării nr.3 bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2019/10/24
Proiect 46/2019privind aprobararea rectificări nr.3 a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2019/10/24
Proiect 45/2019privind aprobarea numărului de personal , a numărului de funcţii publice , a organigramei şi ştatului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău2019/10/24
Proiect 44/2019privind aprobarea burselor şcolare şi a cuantumului acestora în anul şcolar 2019-2020, pentru semestrul I2019/10/24
Proiect 43/2019privind aprobarea demarării procedurilor de efectuare a unui schimb de imobile – terenuri2019/10/24
Proiect 42/2019privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău ,pe trimestrul III al anului 20192019/10/24
Proiect 39/2019pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Sageata, pe semestrul I al anului 20192019/09/20
Proiect 38/2019privind aprobararea rectificării nr.2 bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2019/09/20
Proiect 37/2019ivind aprobararea rectificări nr.2 a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2019/09/20
Proiect 36/2019privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă , de asistenţă şi reprezentare2019/09/20
Proiect 35/2019privind utilizarea excedentului bugetului general al comunei Săgeata2019/09/20
Proiect 34/2019privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău2019/09/20
Proiect 33/2019privind aprobarea întocmirii documentației aferente obiectivului de investiție “Modernizare și extindere sistem iluminat public stradal în comuna Săgeata , județul Buzău”2019/07/25
Proiect 32/2019privind aprobarea D.A.L.I –Documentaţie de Avizare a Lucrarilor de Interventie şi a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitie ,, Modernizare drumuri săteşti în comuna Săgeata , judeţul Buzău ,,2019/07/25
Proiect 31/2019privind aprobararea rectificării nr.1 bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2019/07/25
Proiect 30/2019privind aprobararea rectificări nr.1 a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2019/07/25
Proiect 29/2019privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Local de Salubrizare Săgeata , serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău2019/07/25
Proiect 28/2019privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata , serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău2019/07/25
Proiect 27/2019privind acordarea unui împrumut temporar , de la bugetul propriu al comunei Săgeata, judeţul Buzău, către Serviciului Local de Salubrizare Săgeata2019/07/25
Proiect 26/2019privind acordarea unui împrumut temporar , de la bugetul propriu al comunei Săgeata, judeţul Buzău, către Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata2019/07/25
Proiect 25/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Sageata,judeţul Buzău2019/07/25
Proiect 24/2019privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe trimestrul II al anului 20192019/07/25
Proiect 21/2019privind aprobarea preţului de cumpărare a terenului arabil în suprafaţă de 375 mp , situat în intravilanul satului Borduşani, comuna Săgeata , judeţul Buzău2019/05/24
Proiect 20/2019privind indexarea la nivelul comunei Săgeata a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020 cu rata inflației de 4,6%2019/05/24
Proiect 19/2019privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Săgeata pe anul 20182019/05/24
Proiect 18/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Sageata,judeţul Buzău2019/04/17
Proiect 17/2019pentru aprobarea participării comunei Săgeata prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”2019/04/17
Proiect 16/2019privind aprobararea bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2019/04/17
Proiect 15/2019privind aprobararea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Şcolii Gimnaziale ” Nicolae Efrimescu ” din Comuna Săgeata , judeţul Buzău2019/04/17
Proiect 14/2019privind aprobararea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2019/04/17
Proiect 13/2019privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe trimestrul I al anului 20192019/04/17
Proiect 12/2019privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor și a contractelor / acordurilor-cadru de prestare a servicilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023.2019/03/22
Proiect 11/2019privind stabilirea componenţei echipei mobile ce va asigura intervenţia de urgenţă în cazuri de violenţă domestică2019/03/22
Proiect 10/2019privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău – familia ocupationala “Administraţie”2019/02/27
Proiect 9/2019privind aderarea Consiliului Local Săgeata , prin UAT Săgeata, în calitate de membru asociat, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău – Mărăcineni”2019/02/20
Proiect 8/2019privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social, conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat2019/02/20
Proiect 7/2019privind aprobarea programului de audienţe acordate cetaţenilor de către consilierii locali în anul 20192019/02/20
Proiect 6/2019privind aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău2019/02/20
Proiect 5/2019privind aprobarea structurii şcolare pentru unitatea de învăţământ cu personalitate juridică “ Scoala Gimnaziala Nicolae Efrimescudin comuna Sageata , judetul Buzau”2019/02/20
Proiect 4/2019privind aprobarea, pentru anul 2019, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav2019/02/20
Proiect 3/2019pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Sageata, pe semestrul II al anului 20182019/02/20
Proiect 2/2019privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe anul 20182019/02/20
Proiect 1/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Sageata,judeţul Buzău2019/02/20
Proiect 69/2018privind aprobararea rectificarii nr.4 a bugetului general consolidat al comunei Sageata , judetul Buzău , pe anul 20182018/12/13
Proiect 68/2018privind aprobararea rectificarii nr.3 a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Săgeata , judetul Buzau , pe anul 20182018/12/13
Proiect 67/2018privind stabilirea la nivelul comunei Săgeata , judeţul Buzău , a impozitelor şi taxelor locale , pentru anul fiscal 20192018/12/11
Proiect 66/2018privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia “Adormirea Maicii Domnului “ din sat Dâmbroca , comuna Săgeata , judeţul Buzău2018/11/21
Proiect 65/2018privind aprobararea rectificarii nr.3 a bugetului general consolidat al comunei Sageata , judetul Buzău , pe anul 20182018/11/21
Proiect 64/2018privind aprobararea unor virări de credite de la un capitol la altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 20182018/11/21
Proiect 63/2018privind aprobararea rectificarii nr.2 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Şcolii Gimnaziale ,, Nicolae Efrimescu,, Sageata2018/11/21
Proiect 62/2018privind aprobarea achiziţionării unui autoturism pentru deservirea Primăriei Comunei Săgeata , judeţul Buzău2018/11/21
Proiect 61/2018privind alocarea unei sume din bugetul local in vederea organizări serbari ,,Pomului de Crăciun,, pentru copiii din învăţământul preuniversitar de pe raza comunei Săgeata , judeţul Buzău2018/11/21
Proiect 60/2018privind numirea unei comisii de negociere şi acordarea unui acord de principiu în vederea cumpărării unui teren arabil în suprafaţă de 375 mp , situat în intravilanul satului Borduşani , comuna Săgeata , judeţul Buzău2018/11/21
Proiect 59/2018privind modificarea ştatului de funcţii la nivelul Primăriei Comunei Săgeata , judeţul Buzău , prin transformarea unei funcţii publice vacante de nivel superior în funcţie publică de nivel inferior2018/10/23
Proiect 58/2018privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de registru agricol2018/10/23
Proiect 57/2018privind numirea unei comisii de negociere şi acordarea unui acord de principiu în vederea cumpărării unui teren arabil în suprafaţă de 1118 mp , situat în intravilanul satului Săgeata , comuna Săgeata , judeţul Buzău2018/10/23
Proiect 56/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Sageata, judeţul Buzău2018/10/23
Proiect 55/2018privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe trimestrul III al anului 20182018/10/23
Proiect 54/2018privind atestarea aparteneţei la domeniul privat al comunei Sageata a unei suprafete de teren2018/10/23
Proiect 53/2018privind aprobararea rectificarii nr.2 a bugetului general consolidat al comunei Sageata , judetul Buzău , pe anul 20182018/09/19
Proiect 52/2018privind aprobararea rectificarii nr.2 a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Săgeata , judetul Buzau , pe anul 20182018/09/19
Proiect 51/2018privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Lungu Ioan din comuna Săgeata , sat Beilic , judeţul Buzău , pentru edificarea unui imobil2018/08/22
Proiect 50/2018privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Local de Salubrizare Săgeata , serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău2018/08/22
Proiect 49/2018privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata , serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău2018/08/22
Proiect 48/2018privind modificarea Statului de functii aferent Serviciului Local de Salubrizare Sageata, serviciu public cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului local Sageata, jud. Buzau2018/07/23
Proiect 47/2018privind modificarea Statului de functii aferent Serviciului Public de Alimentare cu Apa Sageata, serviciu public cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului local Sageata, jud. Buzau2018/07/23
Proiect 46/2018privind aprobarea rectificarii nr. 1 a bugetului general consolidat al comunei Sageata, jud. Buzau pe anul 20182018/07/23
Proiect 45/2018privind aprobarea rectificarii nr. 1 a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Scolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu”  Sageata2018/07/23
Proiect 44/2018privind suplimentarea numarului burselor pentru anul scolar 2017-2018, pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Sageata, jud. Buzau2018/07/23
Proiect 43/2018privind aprobarea rectificarii nr. 1 a bugetului general consolidat al comunei Sageata, jud. Buzau pe anul 20182018/07/23
Proiect 42/2018privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Sageata, jud. Buzau2018/07/23
Proiect 41/2018privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sageata, jud. Buzau2018/07/23
Proiect 40/2018privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea functionare si sectiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Sageata, jud. Buzau, pe trimestul II al anului 20182018/07/23
Proiect 39/2018privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Sageata, pe semestrul I al anului 20182018/07/23
Proiect 38/2018privind analizare stadiului de inscriere a datelor in Registru agricol pentru semestrul I al anului 2018 si stabilirea masurilor pentru eficentizarea acestei activitati2018/07/23
Proiect 37/2018privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei locale in comuna Sageata, jud. Buzau si constituirea Comisiei locale de ordine publica2018/07/23
Proiect 36/2018privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public2018/06/22
Proiect 35/2018privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Săgeata , judeţul Buzău2018/06/22
Proiect 34/2018privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT Comuna Vadu Pașii, UAT Comuna Săgeata si UAT Judetul Buzau pentru promovarea proiectului “Infiintare retea de distributie gaze naturale incomunele Vadu Pasii si Sageata, judetul Buzau”2018/05/21
Proiect 33/2018privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitie ,, Construire centru medical de permanenţă , sat Sageata , comuna Sageata , judetul Buzau ,,2018/05/21
Proiect 32/2018privind completarea HCL nr. 31/31.05.2017 privind aprobarea Programului de masuri de gospodarire, infrumusetare si pastrarea ordinii si curateniei in comuna Sageata, jud. Buzau2018/04/19
Proiect 31/2018privind desemnarea consilierilor locali care sa faca parte din comisia cu atributii in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, autorizarea executarii lucrarilor de constructii2018/04/19
Proiect 30/2018privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale in perioada 2018-2020 la nivelul comunei Sageata, jud. Buzau2018/04/19
Proiect 29/2018privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a compartimentului de Asistenta Sociala, organizat la nivelul comunei Sageata, jud. Buzau2018/04/19
Proiect 28/2018privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern2018/04/19
Proiect 27/2018privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sageata, jud. Buzau2018/04/19
Proiect 26/2018privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea functionare si sectiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Sageata, jud. Buzau, pe anul 20182018/04/19
Proiect 25/2018privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 20172018/04/19
Proiect 23/2018privind reorganizarea „Serviciului public de salubrizare” fara personalitate juridica, din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Sageata, jud. Buzau, intr-un serviciu cu personalitate juridica, organizat in subordinea  Consiliului local Sageata, sub denumirea „Serviciu Local de Salubrizare Sageata”2018/03/23
Proiect 22/2018privind reorganizarea „Compartimentului de alimentare cu apa” fara personalitate juridica, din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Sageata, jud. Buzau, intr-un serviciu cu personalitate juridica, organizat in subordinea  Consiliului local Sageata, sub denumirea „Serviciu Public de Alimentare cu Apa Sageata”2018/03/23
Proiect 21/2018privind aprobarea Programului de Achizitii Publice pe anul 20182018/03/23
Proiect 20/2018privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Sageata, jud. Buzau2018/03/23
Proiect 19/2018privind modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Sageata, jud. Buzau2018/03/23
Proiect 17/2018privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Sageata, jud. Buzau2018/02/09
Proiect 16/2018privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Sageata, jud. Buzau2018/02/09
Proiect 15/2018privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Scolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu” comuna Sageata, jud. Buzau2018/02/09
Proiect 15/2018privind modificarea HCL nr. 51/2017 privind aprobare Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie „Construire centru medical de permanenta, sat Sageata, comuna Sageata, jud. Buzau”2018/01/22
Proiect 14/2018privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Sageata – familia ocupationala „Administratie” incepand cu 01.01.20182018/01/22
Proiect 13/2018privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei Sageata in domeniul public al comunei Sageata, jud. Buzau, a imobilului avand denumirea de Camin Cultural amplasat in comuna Sageata, sat Gavanesti, jud. Buzau2018/01/22
Proiect 12/2018privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei si denumirii unui imobil – cladire C1, situat in comuna Sageata, sat Gavanesti, jud. Buzau2018/01/22
Proiect 10/2018privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor pentru anul scolar 2017-2018, pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Sageata, jud. Buzau2018/01/22
Proiect 9/2018privind aprobara Planului de actiuni si lucrari de interes local in vederea repartizarii orelor de munca lunar pentru beneficiarii de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat2018/01/22
Proiect 8/2018privind aprobarea programului de audiente acordate de consilierii locali in anul 20182018/01/22
Proiect 7/2018privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sageata, jud. Buzau2018/01/22
Proiect 6/2018privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sageata, jud. Buzau2018/01/22
Proiect 5/2018privind aprobarea structurii scolare pentru unitatea de invatamant cu personalitate juridica „Scoala Gimnaziala Nicolae Efrimescu din comuna Sageata, jud. Buzau”2018/01/22
Proiect 4/2018privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu hadicap grav din comuna Sageata, pe semestrul II al anului 20172018/01/22
Proiect 3/2018privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol electronic pentru semestrul II al anului 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati2018/01/22
Proiect 2/2018privind aprobarea, pentru anul 2018, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav2018/01/22
Proiect 1/2018privind executia bugetului local al comunei Sageata pe trimestrul IV al anului 20172018/01/22

Comments are closed.