Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 22/2024privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Săgeata, județul Buzău2024/04/18
HCL 21/2024privind: aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Devizului General actualizat aferente obiectivului de investiţie „MODERNIZARE ŞCOALĂ ÎN LOCALITATEA SĂGEATA, COMUNA SĂGEATA, JUDEŢUL BUZĂU”, obiectiv cofinanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală2024/04/18
HCL 20/2024privind înfiinţarea „Serviciului de utilitate publica de gestiune a sistemului de distributie a gazelor naturale în Comuna Săgeata, Judeţul Buzău”, aprobarea Studiului de fezabilitate „Inființare sistem de distributie gaze naturale în Comuna Săgeata, Satele aparținătoare Beilic, Bordușani, Săgeata, Dâmbroca, Găvănești, Judeţul Buzău”si a modalitatii de gestiune a acestuia precum si aprobarea documentaţiei de atribuire prin licitaţie publică deschisă de concesiune servicii a Contractului de delegare2024/04/18
HCL 19/2024privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii în cadrul compartimentului registrul agricol și fond funciar2024/03/21
HCL 18/2024privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Săgeata este membru asociat2024/03/21
HCL 17/2024privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Săgeata, județul Buzău2024/03/21
HCL 16/2024privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Săgeata,judeţul Buzău2024/03/21
HCL 15/2024privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna SĂGEATA, județul Buzău în calitate de lider și Fundația pentru copii Sfântul Sava, în calitate de partener pentru realizarea proiectului ”Construirea, echiparea, operaționalizarea și funcționarea serviciilor sociale în cadrul centrului de zi, de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice în comuna Săgeata, judetul Buzău” în cadrul PIDS 2021-2027, P06 Servicii de suport pentru persoane vârstnice ,Titlu apel „Comunități de seniori”2024/03/21
HCL 14/2024privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea proiectului „Construirea, echiparea, operaționalizarea și funcționarea serviciilor sociale în cadrul centrului de zi de asistențăși recuperare pentru persoanele vârstnice în Comuna Sageata, Jud. Buzau” în cadrul PIDS 2021-2027, P06 Servicii de suport pentru persoane vârstnice, Titlu apel „Comunități de seniori”2024/03/21
HCL 13/2024 privind  organizarea  manifestărilor dedicate  zilei de 8 Martie  Ziua Internațională a Femeii2024/02/27
HCL 12/2024privind  actualizarea inventarului bunurilor  care aparțin domeniului public  al comunei Săgeata2024/02/27
HCL 11/2024privind aprobarea ÎNSCRIERII PRIMĂRIEI LA PROIECTUL DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ „PRODUCEREA DE ENERGIE VERDE PRIN CONSTRUIREA UNUI PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE IN COMUNA SĂGEATA”, PRIN ANGAJAREA INSTITUȚIEI PRIVIND ASIGURAREA FLUXULUI FINANCIAR PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ŞI ACOPERIREA, DACA ESTE CAZUL, A CONTRAVALORII CHELTUIELILOR ALTELE DECÂT CELE ELIGIBILE2024/02/27
HCL 10/2024privind aprobarea  participării UAT-Comuna Săgeata la Programul național  multianual  privind finanțarea  elaborării  si/sau  actualizării  planurilor urbanistice  generale ale localităților  si a regulamentelor locale de urbanism2024/02/07
HCL 9/2024privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2023 pentru finanțarea cheltuielilor secțiuni de dezvoltare2024/02/07
HCL 8/2024privind aprobarea  bugetului  general consolidat  de venituri și  cheltuieli  pe anul 2024 al comunei Săgeata, județul Buzău2024/02/07
HCL 7/2024privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  actualizati și a Devizului  General  actualizat  aferent obiectivului de investiție  ”MODERNIZARE SCOALA  IN LOCALITATEA  SAGEATA” obiectiv cofinanțat prin Programul Național  de  Dezvoltare Locală2024/02/07
HCL 6/2024privind modificarea numărului de posturi pentru asistenții  personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 20242024/01/31
HCL 5/2024privind acordarea ajutoarelor de urgenta la nivelul comunei Săgeata, judetul Buzău2024/01/31
HCL 4/2024privind  aprobarea cotei de  cofinanțare  de la bugetul local  in vederea  realizării  obiectivului de investiții  Realizarea Planului Urbanistic General și Reambularea  topografică intravilan  comuna Săgeata2024/01/15
HCL 3/2024privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenți obiectivului  de investitii , realizarea  Planului Urbanistic General al comunei  Săgeata, jud. Buzău2024/01/15
HCL 2/2024privind  aprobarea documentației  tehnico-economice si a indicatorilor pentru obiectivul de investiții  ”Construirea unui centru  de zi pentru  persoane vârtsnice și furnizarea de servicii sociale  de îngrijire la domiciliu  în comuna Săgeata, jud Buzău. 2024/01/15
HCL 1/2024privind  aprobarea implementarii obiectivul de investiții  ”Construirea  unui centru de zi pentru persoane vârtsnice  și furnizarea de servicii sociale de îngrijire  la domiciliu în comuna  SĂGEATA, Judetul Buzău2024/01/15
HCL 79/2023 Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Săgeata nr. 64 din 29.11.2023 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Săgeata, județul Buzău2023/12/22
HCL 78/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Săgeata,judeţul Buzău2023/12/22
HCL 77/2023 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Săgeata, județul Buzău, personalului contractual din cadrul Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare și Serviciul local de salubrizare, cu data de 01.01.20242023/12/22
HCL 76/2023 Privind aprobarea structurii școlare pentru unitatea de învățământ cu personalitate juridică ”Școală Gimnazială Nicolae Efrimescu Săgeata, județul Buzău”2023/12/22
HCL 75/2023 privind rectificarea bugetului general consolidat local de venituri și cheltuieli pe anul 2023, al comunei Săgeata, județul Buzău2023/12/22
HCL 74/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului comunei Săgeata în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”2023/12/22
HCL 73/2023 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Săgeata și al Regulamentului Local de Urbansim aferent2023/12/22
HCL 72/2023 privind alocarea unei sume din bugetul local in vederea organizării evenimentului,, Pomul de Crăciun,, pentru copiii din învăţământul preuniversitar de pe raza comunei Săgeata , judeţul Buzău2023/12/22
HCL 71/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 20242023/12/22
HCL 70/2023 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizați a Devizului General actualizat aferente obiectivului de ”Modernizare drumuri sătești în Comuna Săgeata – Etapa I”, obiectiv finanțat prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny”2023/12/22
HCL 69/2023 privind: aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului General actualizat aferente obiectivului de investiţie ,,MODERNIZARE ŞCOALĂ ÎN LOCALITATEA SĂGEATA, COMUNA SĂGEATA, JUDEŢUL BUZĂU”, obiectiv cofinanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală2023/12/07
HCL 68/2023 privind rectificarea bugetului general consolidat local de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ,al comunei Săgeata, județul Buzău2023/12/07
HCL 67/2023 privind participarea Localitatii SĂGEATA la “Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului “ Eficientizarea energetica și gestionarea inteligentă a energiei în imobilul Sediu Primărie, Consiliu Local din Loc. Săgeata județul BUZĂU”2023/12/07
HCL 66/2023 privind aprobarea inițierii demersurilor pentru “Actualizare Plan Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism aferent comunei SĂGEATA, județul BUZĂU”2023/11/29
HCL 65/2023 privind stabilirea unei suprafețe de teren neproductiv în vederea depozitării temporare a deșeurilor biodegradabile provenite din grădini și parcuri(deșeuri verzi) , colectate separat de pe raza comunei Săgeata , judeţul Buzău2023/11/29
HCL 64/2023 Privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2023 la nivelul Unității Administrativ -Teritoriale comuna Săgeata în vederea încadrării în prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung2023/11/29
HCL 63/2023 privind rectificarea bugetului general consolidat local de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ,al comunei Săgeata, județul Buzău2023/11/29
HCL 62/2023 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2022 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare2023/10/26
HCL 61/2023 privind aprobarea listei statiilor destinate transportului public de calatori aferente traseelor 21 si 21 B de pe raza comunei Săgeata, statii incluse în programul de transport al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău-Măracineni ,,avand ca operator unic S.C Trans Bus SA.2023/10/26
HCL 60/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati aferenti obiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri sătesti în Comuna Săgeata- Etapa I,,2023/10/26
HCL 59/2023 privind rectificarea bugetului general consolidat local de venituri si cheltuieli pe anul 2023, al comunei Sageata , judetul Buzău2023/10/26
HCL 58/2023 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Judetul Buzău si Unitatea Administrativ Teritorială Săgeata, beneficiară a proiectului ,,Dotarea cu microbuze scolare verzi (electrice) pentru unitati de învătămant preuniversitar din judetul Buzău ”, finantat în cadrul Planului National de Redresare si Rezilientă, componenta C15 : Educatie, Reforma 6.Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, constructie si dotare în sistemul de învatamant preuniversitar, Investitia 10.Dezvoltarea retelei de scoli verzi si achizitionarea de microbuze verzi2023/10/26
HCL 57/2023 privind completarea si atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Săgeata, județul Buzău2023/10/10
HCL 56/2023 privind modificarea componenței echipei mobile ce va asigura intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.2023/09/25
HCL 55/2023 privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii in cadrul compartimentului resurse umane2023/09/25
HCL 54/2023 privind completarea si atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Săgeata, județul Buzău2023/09/25
HCL 53/2023 Privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Săgeata nr. 33 din 22 mai 2023 privind atestarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Săgeata,județul Buzău2023/09/25
HCL 52/2023 Privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Săgeata nr. 23 din 27 martie 2023 privind atestarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Săgeata,județul Buzău2023/09/25
HCL 51/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Săgeata,judeţul Buzău2023/09/25
HCL 50/2023 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata,județul Buzău,aprobarea organigramei și a statului de funcții2023/08/29
HCL 49/2023 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de premii elevilor din invăţământul preuniversitar și universitar de stat care au obținut rezultate deosebitela olimpiadele și concursurile școlare , examenele de evaluare națională și bacalaureat, precum și sportivilor care au obținut rezultate deosebite la competițiile județene, naționale și internaționale2023/08/29
HCL 48/2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor și a contractelor / acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școlial României în perioada anilor școlari2023-2024,2024-2025,2025-2026,2026- 20272023/08/29
HCL 47/2023 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Constantin Mihai-Ciprian ,domiciliat in satul Bordușani ,comuna Săgeata,județul Buzău2023/07/31
HCL 46/2023 privind acordarea unui ajutor de urgență familiei doamnei Joița Mirela-Camelia,domiciliată in satul Săgeata,comuna Săgeata,județul Buzău2023/07/31
HCL 45/2023 privind radierea din evidentele fiscale a unor debite restante2023/07/31
HCL 44/2023 privind rectificarea bugetului general consolidat local de venituri și cheltuieli pe anul 20232023/07/31
HCL 43/2023 privind transformarea unor funcții publice de execuție vacante de nivel superior in nivel inferior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata,județul Buzău2023/07/31
HCL 42/2023 privind aprobarea contului de incheiere a exercițiului bugetar pe anul 20222023/07/31
HCL 41/2023 privind aprobarea Indicatorilor tehnico- economici actualizati si a Devizului General actalizat aferente obiectivului de investiţie ,,MODERNIZARE ŞCOALĂ ÎN LOCALITATEA SĂGEATA, COMUNA SĂGEATA, JUDEŢUL BUZĂU”obiectiv cofinantat prin Programul National de Dezvoltare Locala.2023/07/07
HCL 40/2023 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Săgeata, judetul Buzău2023/07/07
HCL 39/2023 privind aprobarea cumpărării unui teren intravilan situat in Comuna Săgeata,sat Săgeata,județul Buzău2023/05/22
HCL 38/2023 privind aprobarea cumpărării unui imobil format din teren si casă situat in Comuna Săgeata,sat Săgeata,județul Buzău2023/05/22
HCL 37/2023 privind modul de utilazare a mijloacelor de transport din patrimoniul unitatii administrativ teritoriale comuna Săgeata2023/05/22
HCL 36/2023 pentru aprobarea participării unității administrativ teritoriale Săgeata în proiectul „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență2023/05/22
HCL 35/2023 privind utilizarea unei sume din excedentul bugetar al anului 2022 pentru finanțarea cheltuielilor secțiuni de dezvoltare2023/05/22
HCL 34/2023 privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie, a indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum si a asumarii cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri sătești în Comuna Săgeata – Etapa I”2023/05/22
HCL 33/2023 privind atestarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Săgeata, județul Buzău2023/05/22
HCL 32/2023 privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor premii persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani şi a cuplurilor care au împlinit 50 -60 de ani și peste 61 de ani de căsătorie neîntreruptă cu domiciliul în comuna Săgeata, judeţul Buzău2023/04/28
HCL 31/2023 privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Consiliului Local Săgeata2023/04/28
HCL 30/2023  privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Asociaţia ,,Consortiul pentru Dezvoltarea Microregiunii Valea Cilnaului – Buzau”2023/04/28
HCL 29/2023  privind aprobarea modificării nivelului unei funcţii publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata, judeţul Buzău2023/04/28
HCL 28/2023 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale,precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local, cu aplicabilitate în anul fiscal 2024, cu rata inflaţiei de 13,8%2023/04/28
HCL 27/2023 privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) si UAT Săgeata,judetul Buzău ”avănd ca obiect asigurarea colaborării interinstitutionale in cadrulproiectului HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”Cod MySmis 1309632023/04/07
HCL 26/2023 privind ajustarea/modificarea planului de tarifare zonală în cadrul in U.A.T. Comuna Săgeata și ADI BUZĂU-MĂRĂCINENI,prin actualizarea prețurilor titlurilor de călătorie(bilet/abonament)aferente zonelor de tarifare2023/04/07
HCL 25/2023 privind modificarea organigramei și a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Săgeata,judetul Buzău2023/03/27
HCL 24/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Săgeata,judeţul Buzău2023/03/27
HCL 23/2023 privind atestarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Săgeata, județul Buzău2023/03/27
HCL 22/2023 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2022 pentru finanțarea cheltuielilor secțiuni de dezvoltare2023/03/23
HCL 21/2023 privind aprobarea achiziționării unui mijloc de transport persoane pentru desfasurarea activitatii in cadrul U.A.T Săgeata,județul Buzău .2023/03/23
HCL 19/2023  privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii in cadrul compartimentului buget-contabilitate,achizitii publice,resurse umane si salarizare2023/02/28
HCL 18/2023  privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru2023/02/28
HCL 17/2023  privind înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân al comunei Săgeata , judeţul Buzau2023/02/28
HCL 16/2023  cu privire la aprobarea participării de către UAT Sageata la programul PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA -COMPONENTA C15-EDUCATIE, pentru realizarea obiectivului de investitii „ Dotarea cu mobilier , materiale didactice si echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Sageata”Consiliul Local al comunei Sageata judeţul Buzău ,2023/02/28
HCL 15/2023  pentru aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “PROGAZ BUZĂU 2020”2023/02/28
HCL 14/2023  privind aprobarea Procedurii de acordare a ajutorului de urgență la nivelul comunei Săgeata,județul Buzău2023/02/28
HCL 13/2023  privind aprobarea documntatiei tehnico-economice etapa Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „EXTINDERE CANALIZARE ÎN COMUNA SĂGEATA, JUDEȚUL BUZĂU” in vederea realizării investitiei prin Programul Național de Redresare și Reziliență”2023/02/20
HCL 12/2023  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati pentru obiectivul de investiţie „EXTINDERE CANALIZARE ÎN COMUNA SAGEATA, JUDETUL BUZAU” in vederea realizării investitiei prin Programul National de Redresare si Rezilienta”2023/02/20
HCL 11/2023 privind acordarea unui ajutor de urgență familiei doamnei Vereagă Mirela-Lili,domiciliat in satul Săgeata,comuna Săgeata,județul Buzău2023/01/31
HCL 10/2023 privind acordarea unui ajutor de urgență familiei domnului Tănase Ionel,domiciliat in satul Bordușani,comuna Săgeata,județul Buzău2023/01/31
HCL 9/2023 privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al comunei Săgeata, judeţul Buzău2023/01/31
HCL 8/2023 privind stabilirea salariilor de baza lunare ale personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apa Săgeata, serviciu public cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău,cu data de 01 ianuarie 20232023/01/31
HCL 7/2023 privind stabilirea salariilor de baza lunare ale personalului contractual din cadrul Serviciului Local de Salubrizare Săgeata, serviciu public cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău,cu data de 01 ianuarie 20232023/01/31
HCL 6/2023 privind stabilirea salariilor de baza lunare ale functionarilor publici si personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Sageata,jud Buzau,cu data de 01 ianuarie 20232023/01/31
HCL 5/2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Săgeata nr.49 din 16 noiembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru inregistrarea,arhivarea contractelor de arenda si comodat depuse la Comuna Săgeata/Consiliul local al comunei Săgeata,judetul Buzau2023/01/31
HCL 4/2023 privind aprobarea listei stațiilor destinate transportului public de călători aferente traseelor 21 și 21B de pe raza comunei Săgeata , stații incluse în programul de transport al Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară „Buzău-Mărăcineni”, având ca operator unic S.C Trans Bus SA.2023/01/31
HCL 3/2023 privind aprobarea, pentru anul 2023, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav2023/01/31
HCL 2/2023 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 20232023/01/31
HCL 1/2023 privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social în anul 20232023/01/31
HCL 60/2022 privind aprobarea structurii scolare pentru unitatea de învătămant cu personalitate juridică ,,Scoala Gimnaziala Nicolae Efrimescu din comuna Săgeata, judetul Buzau,,2022/12/21
HCL 59/2022 privind achizitionarea unui autocamion basculabil necesar pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul compartimentului gospodarie comunala al aparatului de specialitate al primarului UATC Săgeata, judetul Buzău2022/12/21
HCL 58/2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 20232022/12/21
HCL 57/2022 privind rectificarea bugetului general consolidat local de venituri si cheltuieli pe anul 2022, al comunei Sageata, judetul Buzau2022/12/21
HCL 56/2022privind aprobarea Cererii de finantare prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny,, a devizului general estimativ si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri satesti în Comuna Săgeata -ETAPA I,,2022/12/14
HCL 55/2022privind alocarea unei sume din bugetul local în vederea organizarii evenimentului ,,Pomul de Crăciun,, pentru copiii din învătamantul preuniversitar de pe raza comunei Săgeata, judetul Buzau2022/12/14
HCL 54/2022privind alegerea presedintelui de sedintă al Consiliului Local Săgeata, judetul Buzău2022/12/14
HCL 53/2022privind rectificarea bugetului general consolidat local de venituri și cheltuieli pe anul 2022, al comunei Săgeata, județul Buzău2022/12/14
HCL 52/2022privind modificarea statului de functii aferent Serviciului Public de Alimentare cu Apa Săgeata, serviciu public cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local Săgeata, judetul Buzau2022/11/29
HCL 51/2022privind modificarea statului de functii aferent Serviciului Local de Salubrizare Săgeata, serviciu public cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local Săgeata, judetul Buzau2022/11/29
HCL 50/2022privind rectificarea bugetului general consolidat local de venituri si cheltuieli pe anul 2022, al comunei Sageata, judetul Buzau2022/11/29
HCL 49/2022privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru inregistrarea, arhivarea contractelor de arenda si comodat depuse la Comuna Sageata/ Consiliul local al comunei Sageata, judetul Buzau2022/11/16
HCL 48/2022privind modificarea HCL nr.39/31.08.2022 pentru utilizarea excedentului bugetar al anului 2021 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare2022/11/16
HCL 47/2022privind rectificarea bugetului general consolidat local de venituri si cheltuieli pe anul 2022, al comunei Sageata, judetul Buzau2022/11/16
HCL 46/2022 privind aprobarea achizitionarii unui autocamion basculabil necesar pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul compartimentului de gospodarie comunala al aparatului de specialitate al primarului UATC Săgeata, judetul Buzau2022/10/31
HCL 45/2022 privind instituirea unor puncte de colectare a deseurilor pe raza comunei Săgeata, judetul Buzau2022/10/31
HCL 44/2022 privind aprobarea depozitarii temporare a deseurilor inerte provenite din activitatile de constructii si demolari de pe raza comunei Săgeata, judetul Buzau2022/10/31
HCL 43/2022cu privire la aprobarea participării din cadrul Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte ,,COMPONENTA 10 – Fondul Local în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR),, cu proiectul:2022/09/28
HCL 42/2022privind rectificarea bugetului general consolidat local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ,al comunei Săgeata, județul Buzău2022/09/28
HCL 41/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Săgeata,judeţul Buzău2022/09/28
HCL 40/2022privind transformarea unor functii publice de executie vacante de nivel inferior în nivel superior – din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata, judeţul Buzău2022/09/06
HCL 39/2022privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiuni de dezvoltare2022/08/31
HCL 38/2022privind desemnarea reprezentantului si membrului supleant al Consiliului Local Săgeata în comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitatea de învățământ – Școala Gimnazială Nicolae Efrimescu Săgeata2022/08/31
HCL 37/2022privind rectificarea bugetului general consolidat local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ,al comunei Săgeata, județul Buzău2022/08/31
HCL 36/2022privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Local de Salubrizare Săgeata, serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău2022/08/31
HCL 35/2022privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata, serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău2022/08/31
HCL 34/2022privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de gospodărie comunală2022/08/31
HCL 33/2022privind rectificarea bugetului general consolidat local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ,al comunei Săgeata, județul Buzău2022/07/18
HCL 32/2022privind primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ”Buzău -Mărăcineni” la care UAT Comuna Săgeata este membru asociat2022/07/18
HCL 31/2022privind modificarea componenței comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Săgeata,județul Buzău-Comisia pentru activități economico-financiară, administrarea domeniului public și privat al comunei, învâțământ, sănătate și familie2022/07/18
HCL 30/2022cu privire la aprobarea participării din cadrul Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte ,,COMPONENTA 10 – Fondul Local în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR),, cu proiectul: ,, Lucrari de reabilitare moderata in vederea cresterii eficientei energetice – Scoala Bordusani, comuna Sageata, judetul Buzau,, PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ -APELURILE DE PROIECTE PNRR/2022/C10 PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL2022/06/30
HCL 29/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Săgeata,judeţul Buzău2022/06/30
HCL 28/2022privind aprobarea listei stațiilor destinate transportului public de călători aferente traseelor 21 și 21B de pe raza comunei Săgeata , stații incluse în programul de transport al Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară „Buzău-Mărăcineni”, având ca operator unic S.C Trans Bus SA.2022/06/08
HCL 27/2022privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul municipiului Buzau si a A.D.I. Buzau – Maracineni2022/06/08
HCL 26/2022privind aprobarea participării Comunei SĂGEATA , județul Buzău la majorarea capitalului social al SC TRANS BUS SA2022/06/08
HCL 25/2022privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 20212022/05/30
HCL 24/2022privind aprobarea procedurii pentru acordarea eșalonării și/sau amânării la plata obligațiilor bugetare prevăzute la art.184 alin. (5) din Legea nr.207/2015, datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice – Anexa 12022/05/30
HCL 23/2022privind modificarea organigramei și a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău2022/05/30
HCL 22/2022privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023, cu rata inflaţiei de 5,1%2022/04/27
HCL 21/2022privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, a devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții”Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Săgeata, satele aparținătoare Beilic,Săgeata,Bordușani,Dâmbroca,Găvănești,județul Buzău”2022/04/27
HCL 20/2022privind efectuarea unui schimb imobiliar de terenuri între Comuna Săgeata şi domnul Manole Vasile2022/04/27
HCL 19/2022privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Săgeata, județul Buzău, pentru perioada 2021-20272022/04/27
HCL 18/2022privind premierea elevilor cu rezultate deosebite la învățătură, olimpiade județene și naționale din unitățile de învăţământ ale Școlii Gimnaziale Nicolae Efrimescu Săgeata, în semestrul II, anul şcolar 2021-20222022/04/27
HCL 17/2022privind modificarea componenței comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Săgeata,județul Buzău-Comisia pentru protecție copii, tineret ,sport,muncă și protecție socială, activități social culturale și culte2022/04/27
HCL 16/2022privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei VIȘAN DANIELA-DENISA , înainte de expirarea duratei normale a mandatului și declararea ca vacant a locului de consilier local deținut de aceasta în cadrul Consiliului local al comunei Săgeata,județul Buzău2022/04/27
HCL 15/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Săgeata,judeţul Buzău2022/04/27
HCL 14/2022privind desemnarea reprezentantului si membrului supleant al Consiliului Local Săgeata în comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitatea de învățământ – Școala Gimnazială Nicolae Efrimescu Săgeata2022/03/04
HCL 13/2022privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Săgeata, județul Buzău2022/02/28
HCL 12/2022privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Săgeata,județul Buzău, nr. 60 din 23 decembrie 20212022/02/28
HCL 11/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Săgeata,judeţul Buzău2022/02/28
HCL 10/2022privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 20222022/02/28
HCL 9/2022privind rectificarea bugetului general consolidat local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al comunei Săgeata, județul Buzău2022/02/28
HCL 8/2022privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului CIUREA CONSTANTIN , înainte de expirarea duratei normale a mandatului și declararea ca vacant a locului de consilier local deținut de acesta în cadrul Consiliului local al comunei Săgeata,județul Buzău2022/02/11
HCL 7/2022privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al comunei Săgeata, judeţul Buzău2022/02/11
HCL 6/2022privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata, aprobarea organigramei și a statului de funcții2022/01/28
HCL 5/2022privind modificarea ştatului de funcţii aferent Serviciului Local de Salubrizare Săgeata, serviciu public cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău2022/01/28
HCL 4/2022privind modificarea ştatului de funcţii aferent Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata, serviciu public cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău2022/01/28
HCL 3/2022privind aprobarea structurii şcolare pentru unitatea de învăţământ cu personalitate juridică “ Scoala Gimnaziala Nicolae Efrimescu din comuna Sageata , judetul Buzau”2022/01/28
HCL 2/2022privind modificarea componenței echipei mobile ce va asigura intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.2022/01/28
HCL 1/2022privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social în anul 20222022/01/28
HCL 38/2021privind prelungirea termenului de rambursare a împrumut acordat de la bugetul propriu al comunei Săgeata, judeţul Buzău, către Serviciul Local de Salubrizare Săgeata2021/08/26
HCL 37/2021privind prelungirea termenului de rambursare a împrumutului acordat de la bugetul propriu al comunei Săgeata, judeţul Buzău, către Serviciul Public de Alimentare cu Apă Săgeata2021/08/26
HCL 36/2021privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Săgeata, judeţul Buzău, pe trimestrul II al anului 20212021/08/26
HCL 35/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Sageata,judeţul Buzău2021/08/26
HCL 34/2021privind modificarea HCL nr. 64/30.12.2020 pentru implementarea proiectului „Infiinţare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în comuna Săgeata, satele aparţinătoare Beilic, Săgeata, Borduşani, Dâmbroca, Găvăneşti, Judeţul Buzău”,2021/08/23
HCL 33/2021privind aprobarea burselor şcolare şi a cuantumului acestora în anul şcolar 2020-2021 pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Săgeata,județul Buzău Consiliul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău2021/07/29
HCL 32/2021privind aprobarea participării comunei Săgeata, prin Consiliul Local, în calitate de membru asociat, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”2021/07/29
HCL 31/2021privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Săgeata, judeţul Buzău, pe trimestrul I al anului 20212021/07/29
HCL 30/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Sageata,judeţul Buzău2021/07/29
HCL 29/2021privind aprobarea Regulamentului privind măsuri gospodărești, administrarea fondului locativ public și privat, precum și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei în comuna SĂGEATA2021/06/30
HCL 28/2021privind aprobarea închirierii, prin licitație publică a unui teren situat în intravilanul satului Dâmbroca, comuna Săgeata, județul Buzău2021/06/30
HCL 27/2021pentru aprobarea Regulamentului privind Procedura de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public si privat al Comunei Săgeata , aflate in administrarea Consiliului Local Săgeata2021/06/30
HCL 26/2021privind darea în administrare şi exploatare a serviciului  public  de  alimentare cu apă şi de canalizare şi sistemelede utilitatepublicăutilizate – sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare -către serviciul  “SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SAGEATA”,serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea consiliului local al comunei SĂGEATA, judeţul BUZĂU2021/06/30
HCL 25/2021privind aprobarea preţurilor la apa potabilă produsă, transportată şi distribuită şi a tarifelor la canalizare – epurare pentru comuna SĂGEATA, Judeţul Buzău, pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare2021/06/30
HCL 24/2021privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei SĂGEATA, judeţul Buzău, de către operatorul serviciului public „SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SAGEATA”2021/06/30
HCL 23/2021privind cantitatea de apã uzatã evacuatã de utilizatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în comuna SĂGEATA, Judeţul BUZĂU2021/06/30
HCL 22/2021privind aprobarea cotei corepunzătoare pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei SĂGEATA, Judeţul BUZĂU2021/06/30
HCL 21/2021privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei SĂGEATA, judeţul Buzău2021/06/30
HCL 20/2021privind modificarea/abrograrea unor hotărâri ale consiliului local al comunei SĂGEATA, judeţul Buzău2021/06/30
HCL 19/2021pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care existăobligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorialăa comunei Săgeata, jud. BUZĂU2021/06/30
HCL 18/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Sageata,judeţul Buzău2021/06/30
HCL 17/2021privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al comunei Săgeata, judeţul Buzău2021/04/23
HCL 16/2021privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Local de Salubrizare Săgeata,serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău2021/04/23
HCL 15/2021privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata, serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău2021/04/23
HCL 14/2021privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al comunei Săgeata, judeţul Buzău2021/04/23
HCL 13/2021privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 alŞcolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu” din Comuna Săgeata, judeţul Buzău2021/04/23
HCL 12/2021privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 20222021/04/23
HCL 11/2021Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Săgeata, județul Buzău2021/04/23
HCL 10/2021privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a unor suprafețe de pășune din proprietatea privata a comunei Săgeata, județul Buzău2021/04/23
HCL 9/2021privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor și a contractelor / acordurilor-cadru de prestare a servicilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României în perioada 2017-20232021/04/23
HCL 8/2021privind aprobarea traseelor de transport rutier de persoane şi a staţiilor publice care deservesc comuna Săgeata în cadrul Programului județean de transport rutier de persoane aferente județului Buzău2021/04/23
HCL 7/2021privind utilizarea parcurilor, locurilor de joacă şi a terenurilor de sport aflate în administrarea Comunei Săgeata, judeţul Buzău2021/04/23
HCL 6/2021privind instituirea unor masuri fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiunilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza UAT comuna Sageata, jud. Buzau2021/02/26
HCL 4/2021privind efectuarea unui schim imobiliar de terenuri între UAT Comuna Săgeata şi domnul Manole Vasile2021/01/29
HCL 3/2021privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe trimestrul IV al anului 20212021/01/29
HCL 2/2021privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social în anul 20212021/01/29
HCL 1/2021cu privire la aprobarea obiectivului de investiții și a implementării proiectului “Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice pentru sistemul educațional al comunei Săgeata, județul Buzău”2021/01/29
HCL 65/2020privind scoaterea din evidenţa fiscală a Primăriei Comunei Săgeata , judeţul Buzău , a unor roluri fiscale2020/12/30
HCL 64/2020pentru implementarea proiectului „Infiinţare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în comuna Săgeata, satele aparţinătoare Beilic, Săgeata, Borduşani, Dâmbroca, Găvăneşti, Judeţul Buzău”,2020/12/30
HCL 63/2020privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, etapa SF si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Infiinţare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în comuna Săgeata, satele aparţinătoare Beilic, Săgeata, Borduşani, Dâmbroca, Găvăneşti, Judeţul Buzău” pentru care se urmareste obtinerea unei finantari nerambursabile din fondurile alocate in cadrul POIM 2014-20202020/12/30
HCL 62/2020privind stabilirea la nivelul comunei Săgeata , judeţul Buzău , a impozitelor şi taxelor locale , pentru anul fiscal 20212020/12/30
HCL 61/2020privind aprobarea structurii şcolare pentru unitatea de învăţământ cu personalitate juridică “ Scoala Gimnaziala Nicolae Efrimescu din comuna Săgeata , judetul Buzău”2020/12/30
HCL 60/2020privind aprobarea modului de completare a Registrului agricol pentru perioada 2020-20242020/12/30
HCL 59/2020pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Sageata, pentru anul 20202020/12/30
HCL 58/2020privind alocarea unei sume din bugetul local in vederea organizării evenimentului ,,Pomul de Crăciun,, la nivelul comunei Săgeata , județul Buzău2020/12/22
HCL 57/2020privind rectificarea nr.5 a bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2020/12/22
HCL 56/2020privind rectificarea nr.5 a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2020/12/22
HCL 55/2020privind rectificarea nr.4 a bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2020/12/16
HCL 54/2020privind rectificarea nr.4 a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2020/12/16
HCL 53/2020privind aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului Local Săgeata în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Săgeata , judeţul Buzău şi Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Educaţiei2020/11/26
HCL 52/2020privind aprobarea contractului de prestare a tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna SĂGEATA, judeţul Buzău2020/11/26
HCL 51/2020privind aprobarea criteriilor şi procedura de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de Şef Serviciu din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata, serviciu cu personalitate juridică , organizat în subordinea Consiliului Local Săgeata2020/11/26
HCL 50/2020privind achiziţionarea imobilului ,, Casă , anexă şi teren,, amplasat în intravilanul satului Borduşani , comuna Săgeata , judeţul Buzău2020/11/26
HCL 49/2020privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului intravilan înscris în CF nr.24883, comuna Săgeata , judeţul Buzău2020/11/26
HCL 48/2020privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe trimestrul III al anului 20202020/11/26
HCL 47/2020privind rectificarea nr.3 a bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2020/11/26
HCL 46/2020privind rectificarea nr.3 a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2020/11/26
HCL 45/2020privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Săgeata2020/11/19
HCL 44/2020privind alegerea viceprimarului comunei Săgeata , judeţul Buzău2020/11/19
HCL 43/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Sageata,judeţul Buzău2020/11/19
HCL 38/2020privind stabilirea perioadei de inventariere a bunurilor mobile şi imobileaparţinând domeniului public şi privat al UAT Comuna Săgeata , judeţul Buzău2020/07/30
HCL 37/2020privind prelungirea termenului de rambursare a împrumutului acordat de la bugetul propriu al comunei Săgeata, judeţul Buzău, către Serviciului Local de Salubrizare Săgeata2020/07/30
HCL 36/2020privind prelungirea termenului de rambursare a împrumutului acordat de la bugetul propriu al comunei Săgeata, judeţul Buzău, către Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata2020/07/30
HCL 35/2020privind acordul de principiu pentru cumpărarea unui imobil teren şi construcţii , amplasat în intravilanul satului Borduşani ,comuna Săgeata , judeţul Buzău2020/07/30
HCL 34/2020privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului intravilan înscris în CF nr.24908, comuna Săgeata , judeţul Buzău2020/07/30
HCL 33/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Sageata,judeţul Buzău2020/07/30
HCL 32/2020privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău ,pe trimestrul II al anului 20202020/07/30
HCL 31/2020privind indexarea la nivelul comunei Săgeata a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 cu rata inflației de 3,8%2020/05/29
HCL 30/2020privind rectificarea nr.1 a bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2020/05/29
HCL 29/2020privind rectificarea nr.1 a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2020/05/29
HCL 28/2020privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău ,pe trimestrul I al anului 20202020/05/29
HCL 27/2020privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Săgeata pe anul 20192020/05/29
HCL 26/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Săgeata , județul Buzău-forma revizuită confom Codului Administrativ2020/05/29
HCL 25/2020privind validarea mandatului de consilier local al domnului 2020/05/29
HCL 24/2020privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale , a mandatului de consilier local al domnului Ciurea Constantin şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier local2020/05/29
HCL 23/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Sageata,judeţul Buzău2020/05/29
HCL 22/2020aprobarea contractului de prestare, a tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna SĂGEATA, judeţul Buzău2020/03/31
HCL 21/2020privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei SAGEATA, judeţul BUZĂU către serviciul „SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE SAGEATA”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului local al comunei SAGEATA, judeţul BUZĂU2020/03/31
HCL 20/2020privind modificarea unor hotărâri ale consiliului local al comunei Săgeata, judeţul Buzău, adoptate în ceea ce priveste Serviciul de salubrizare2020/03/31
HCL 19/2020privind înfiinţarea şi organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna SĂGEATA, judeţul Buzău2020/03/31
HCL 18/2020privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea de activităţi administrative2020/03/31
HCL 17/2020privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia “Găvăneşti “ din sat Găvăneşti , comuna Săgeata , judeţul Buzău2020/03/31
HCL 16/2020privind rectificarea HCL nr.48 din 30.10.2019 privind aprobarea numărului de personal , numărului de funcţii publice , a organigramei şi ştatul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău2020/03/31
HCL 15/2020privind revocarea Hotărâri Consiliului Local Săgeata nr.57/2019 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Săgeata , a unei suprafeţe de teren2020/03/31
HCL 14/2020privind aprobararea bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2020/02/24
HCL 13/2020privind aprobararea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2020/02/24
HCL 12/2020privind aprobararea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Şcolii Gimnaziale ” Nicolae Efrimescu ” din Comuna Săgeata , judeţul Buzău2020/02/24
HCL 11/2020privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Local de Salubrizare Săgeata , serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău2020/02/24
HCL 10/2020privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata , serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău2020/02/24
HCL 9/2020privind scăderea din evidenţa analitică a creanţelor fiscale ale debitorilor aflaţi în stare de insolvabilitate şi a proceselor verbale de contravenţie reprezentând amenzi contravenţionale2020/02/24
HCL 8/2020privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău ,pe trimestrul IV al anului 20192020/02/24
HCL 7/2020privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice , Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „CNI „SA , a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot-„Construire Sală de Sportşcolară Comuna Săgeata , sat Săgeata , cvartal 29, judeţul Buzău2020/02/24
HCL 6/2020privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social, conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat2020/02/24
HCL 5/2020privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoarăactivitatea la “ Scoala Gimnaziala Nicolae Efrimescu din comuna Sageata , judetul Buzau”2020/02/24
HCL 4/2020privind aprobarea, pentru anul 2020, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav2020/02/24
HCL 3/2020privind aprobarea burselor şcolare pentru anul şcolar 2019-2020, semestrul II2020/02/24
HCL 2/2020privind aprobarea structurii şcolare pentru unitatea de învăţământ cu personalitate juridică “ Scoala Gimnaziala Nicolae Efrimescu din comuna Sageata , judetul Buzau”2020/02/24
HCL 1/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Sageata,judeţul Buzău2020/02/24
HCL 64/2019privind stabilirea la nivelul comunei Săgeata , judeţul Buzău , a impozitelor şi taxelor locale , pentru anul fiscal 20202019/12/19
HCL 63/2019privind aprobararea rectificări nr.4 a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2019/12/17
HCL 61/2019privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitie ,, Construire Sală de Festivităţi în comuna Săgeata , sat Săgeata , judeţul Buzău ,,2019/12/03
HCL 58/2019privind închiriea spaţiului cu destinaţia de cabinet stomatologic din incinta Dispensarului Uman Săgeata2019/11/27
HCL 57/2019privind atestarea aparteneţei la domeniul privat al comunei Sageata a unei suprafete de teren2019/11/27
HCL 55/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Sageata,judeţul Buzău2019/11/27
HCL 54/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şcoală în localitatea Săgeata , comuna Săgeata , judeţul Buzău „ în vederea derulării acestuia prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală2019/11/27
HCL 53/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare , modernizare , extindere şi dotare şcoală sat Dâmbroca , comuna Săgeata , judeţul Buzău „ în vederea derulării acestuia prinProgramul Naţional de Dezvoltare Locală2019/11/27
HCL 52/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Construire Centru medical de permanenţă , sat Săgeata , comuna Săgeata , judeţul Buzău „ în vederea derulării acestuia prinProgramul Naţional de Dezvoltare Locală2019/11/27
HCL 51/2019privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Stanciu Georgetadin comuna Săgeata , sat Dâmbroca , judeţul Buzău , pentru edificarea unui imobil2019/10/31
HCL 50/2019privind aprobararea rectificării nr.3 bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2019/10/31
HCL 49/2019privind aprobararea rectificări nr.3 a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2019/10/31
HCL 48/2019privind aprobarea numărului de personal , a numărului de funcţii publice , a organigramei şi ştatului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău2019/10/31
HCL 47/2019privind aprobarea burselor şcolare şi a cuantumului acestora în anul şcolar 2019-2020, pentru semestrul I2019/10/31
HCL 46/2019privind aprobarea demarării procedurilor de efectuare a unui schimb de imobile – terenuri2019/10/31
HCL 45/2019privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe trimestrul III al anului 20192019/10/31
HCL 44/2019privind utilizarea excedentului bugetului general al comunei Săgeata2019/10/09
HCL 43/2019pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Sageata, pe semestrul I al anului 20192019/09/30
HCL 42/2019privind aprobararea rectificării nr.2 bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2019/09/30
HCL 41/2019privind aprobararea rectificări nr.2 a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2019/09/30
HCL 39/2019privind utilizarea excedentului bugetului general al comunei Săgeata2019/09/30
HCL 40/2019privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă , de asistenţă şi reprezentare2019/09/30
HCL 38/2019privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău2019/09/30
HCL 37/2019privind aprobarea întocmirii documentației aferente obiectivului de investiție “Modernizare și extindere sistem iluminat public stradal în comuna Săgeata , județul Buzău”2019/07/31
HCL 36/2019privind aprobarea D.A.L.I –Documentaţie de Avizare a Lucrarilor de Interventie şi a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitie ,, Modernizare drumuri săteşti în comuna Săgeata , judeţul Buzău ,,2019/07/31
HCL 35/2019privind aprobararea rectificării nr.1 a bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2019/07/31
HCL 34/2019privind aprobararea rectificări nr.1 a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2019/07/31
HCL 33/2019privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Local de Salubrizare Săgeata , serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău2019/07/31
HCL 32/2019privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata , serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău2019/07/31
HCL 31/2019privind acordarea unui împrumut temporar , de la bugetul propriu al comunei Săgeata, judeţul Buzău, către Serviciului Local de Salubrizare Săgeata2019/07/31
HCL 30/2019privind acordarea unui împrumut temporar , de la bugetul propriu al comunei Săgeata, judeţul Buzău, către Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata2019/07/31
HCL 29/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Sageata,judeţul Buzău2019/07/31
HCL 28/2019privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe trimestrul II al anului 20192019/07/31
HCL 27/2019privind aprobarea D.A.L.I –Documentaţie de Avizare a Lucrarilor de Interventie şi a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitie ,, Modernizare drumuri săteşti în comuna Săgeata , judeţul Buzău ,,2019/07/03
HCL 26/2019privind atestarea aparteneţei la domeniul privat al comunei Sageata a unei suprafete de teren2019/06/28
HCL 25/2019privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Local de Salubrizare Săgeata , serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău2019/05/31
HCL 24/2019privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata , serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău2019/05/31
HCL 23/2019privind aprobarea preţului de cumpărare a terenului arabil în suprafaţă de 375 mp , situat în intravilanul satului Borduşani, comuna Săgeata , judeţul Buzău2019/05/31
HCL 22/2019privind indexarea la nivelul comunei Săgeata a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020 cu rata inflației de 4,6%2019/05/31
HCL 21/2019privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Săgeata pe anul 20182019/05/31
HCL 20/2019privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Puiu Gabrieldin comuna Săgeata , sat Dâmbroca , judeţul Buzău , pentru edificarea unui imobil2019/04/25
HCL 19/2019privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Belu Gica din comuna Săgeata , sat Dâmbroca , judeţul Buzău2019/04/25
HCL 18/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Sageata,judeţul Buzău2019/04/25
HCL 16/2019privind aprobararea bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2019/04/25
HCL 17/2019pentru aprobarea participării comunei Săgeata prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”2019/04/25
HCL 15/2019privind aprobararea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Şcolii Gimnaziale ” Nicolae Efrimescu ” din Comuna Săgeata , judeţul Buzău2019/04/25
HCL 14/2019rivind aprobararea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al comunei Săgeata , judeţul Buzău2019/04/25
HCL 13/2019privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe trimestrul I al anului 20192019/04/25
HCL 12/2019privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor și a contractelor / acordurilor-cadru de prestare a servicilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023.2019/03/29
HCL 11/2019privind stabilirea componenţei echipei mobile ce va asigura intervenţia de urgenţă în cazuri de violenţă domestică2019/03/29
HCL 10/2019privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău – familia ocupationala “Administraţie”2019/02/28
HCL 9/2019privind aderarea Consiliului Local Săgeata , prin UAT Săgeata, în calitate de membru asociat, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău – Mărăcineni”2019/02/28
HCL 8/2019privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social, conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat2019/02/28
HCL 7/2019privind aprobarea programului de audienţe acordate cetaţenilor de către consilierii locali în anul 20192019/02/28
HCL 6/2019privind aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău2019/02/28
HCL 5/2019privind aprobarea structurii şcolare pentru unitatea de învăţământ cu personalitate juridică “ Scoala Gimnaziala Nicolae Efrimescu din comuna Sageata , judetul Buzau”2019/02/28
HCL 4/2019privind aprobarea, pentru anul 2019, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav2019/02/28
HCL 3/2019pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Sageata, pe semestrul II al anului 20182019/02/28
HCL 2/2019privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe anul 20182019/02/28
HCL 1/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Sageata,judeţul Buzău2019/02/28
HCL 69/2018privind aprobararea rectificarii nr.4 a bugetului general consolidat al comunei Sageata , judetul Buzău , pe anul 20182018/12/18
HCL 68/2018privind aprobararea rectificarii nr.3 a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Săgeata , judetul Buzau , pe anul 20182018/12/18
HCL 67/2018privind stabilirea la nivelul comunei Săgeata , judeţul Buzău , a impozitelor şi taxelor locale , pentru anul fiscal 20192018/12/18
HCL 66/2018privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia “Adormirea Maicii Domnului “ din sat Dâmbroca , comuna Săgeata , judeţul Buzău2018/11/29
HCL 65/2018privind aprobararea rectificarii nr.3 a bugetului general consolidat al comunei Sageata , judetul Buzău , pe anul 20182018/11/29
HCL 64/2018privind aprobararea unor virări de credite de la un capitol la altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 20182018/11/29
HCL 63/2018privind aprobararea rectificarii nr.2 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Şcolii Gimnaziale ,, Nicolae Efrimescu,, Sageata2018/11/29
HCL 62/2018privind aprobarea achiziţionării unui autoturism pentru deservirea Primăriei Comunei Săgeata , judeţul Buzău2018/11/29
HCL 61/2018privind alocarea unei sume din bugetul local in vederea organizări serbari,,Pomului de Crăciun,, pentru copiii din învăţământul preuniversitar de pe raza comunei Săgeata , judeţul Buzău2018/11/29
HCL 60/2018privind numirea unei comisii de negociere şi acordarea unui acord de principiu în vederea cumpărării unui teren arabil în suprafaţă de 375 mp , situat în intravilanul satului Borduşani , comuna Săgeata , judeţul Buzău2018/11/29
HCL 59/2018privind modificarea ştatului de funcţii la nivelul Primăriei Comunei Săgeata , judeţul Buzău , prin transformarea unei funcţii publice vacante de nivel superior în funcţie publică de nivel inferior2018/10/31
HCL 58/2018privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de registru agricol2018/10/31
HCL 57/2018privind numirea unei comisii de negociere şi acordarea unui acord de principiu în vederea cumpărării unui teren arabil în suprafaţă de 1118 mp , situat în intravilanul satului Săgeata , comuna Săgeata , judeţul Buzău2018/10/31
HCL 56/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Sageata, judeţul Buzău2018/10/31
HCL 55/2018privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău, pe trimestrul III al anului 20182018/10/31
HCL 54/2018privind atestarea aparteneţei la domeniul privat al comunei Sageata a unei suprafete de teren2018/10/31
HCL 53/2018privind aprobararea rectificarii nr.2 a bugetului general consolidat al comunei Sageata , judetul Buzău , pe anul 20182018/09/27
HCL 52/2018privind aprobararea rectificarii nr.2 a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Săgeata , judetul Buzau , pe anul 20182018/09/27
HCL 51/2018privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Lungu Ioan din comuna Săgeata , sat Beilic , judeţul Buzău , pentru edificarea unui imobil2018/08/30
HCL 50/2018privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Local de Salubrizare Săgeata , serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău2018/08/30
HCL 49/2018privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata , serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău2018/08/30
HCL 48/2018privind modificarea Statului de functii aferent Serviciului Local de Salubrizare Sageata, serviciu public cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului local Sageata, jud. Buzau2018/07/31
HCL 47/2018privind modificarea Statului de functii aferent Serviciului Public de Alimentare cu Apa Sageata, serviciu public cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului local Sageata, jud. Buzau2018/07/31
HCL 46/2018privind aprobarea rectificarii nr. 1 a bugetului general consolidat al comunei Sageata, jud. Buzau pe anul 20182018/07/31
HCL 45/2018privind aprobarea rectificarii nr. 1 a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Scolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu”  Sageata2018/07/31
HCL 44/2018privind suplimentarea numarului burselor pentru anul scolar 2017-2018, pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Sageata, jud. Buzau2018/07/31
HCL 43/2018privind aprobarea rectificarii nr. 1 a bugetului general consolidat al comunei Sageata, jud. Buzau pe anul 20182018/07/31
HCL 42/2018privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Sageata, jud. Buzau2018/07/31
HCL 41/2018privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sageata, jud. Buzau2018/07/31
HCL 40/2018privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea functionare si sectiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Sageata, jud. Buzau, pe trimestul II al anului 20182018/07/31
HCL 39/2018privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Sageata, pe semestrul I al anului 20182018/07/31
HCL 38/2018privind analizare stadiului de inscriere a datelor in Registru agricol pentru semestrul I al anului 2018 si stabilirea masurilor pentru eficentizarea acestei activitati2018/07/31
HCL 37/2018privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei locale in comuna Sageata, jud. Buzau si constituirea Comisiei locale de ordine publica2018/07/31
HCL 36/2018privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public2018/06/29
HCL 35/2018privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Săgeata , judeţul Buzău2018/06/29
HCL 34/2018privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT Comuna Vadu Pașii, UAT Comuna Săgeata si UAT Judetul Buzau pentru promovarea proiectului “Infiintare retea de distributie gaze naturale incomunele Vadu Pasii si Sageata, judetul Buzau”2018/05/29
HCL 33/2018privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitie ,, Construire centru medical de permanenţă , sat Sageata , comuna Sageata , judetul Buzau ,,2018/05/29
HCL 32/2018privind completarea HCL nr. 31/31.05.2017 privind aprobarea Programului de masuri de gospodarire, infrumusetare si pastrarea ordinii si curateniei in comuna Sageata, jud. Buzau2018/04/27
HCL 31/2018privind desemnarea consilierilor locali care sa faca parte din comisia cu atributii in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, autorizarea executarii lucrarilor de constructii2018/04/27
HCL 30/2018privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale in perioada 2018-2020 la nivelul comunei Sageata, jud. Buzau2018/04/27
HCL 29/2018privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a compartimentului de Asistenta Sociala, organizat la nivelul comunei Sageata, jud. Buzau2018/04/27
HCL 28/2018privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern2018/04/27
HCL 27/2018privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sageata, jud. Buzau2018/04/27
HCL 26/2018privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea functionare si sectiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Sageata, jud. Buzau, pe anul 20182018/04/27
HCL 25/2018privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 20172018/04/27
Proiect 31/2018privind desemnarea consilierilor locali care sa faca parte din comisia cu atributii in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, autorizarea executarii lucrarilor de constructii2018/04/19
HCL 24/2018privind acordarea unui ajutor de urgenta d-lui Feraru Pavel din comuna Sageata, sat Gavanesti, jud. Buzau2018/03/30
HCL 23/2018privind reorganizarea „Serviciului public de salubrizare” fara personalitate juridica, din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Sageata, jud. Buzau, intr-un serviciu cu personalitate juridica, organizat in subordinea  Consiliului local Sageata, sub denumirea „Serviciu Local de Salubrizare Sageata”2018/03/30
HCL 22/2018privind reorganizarea „Compartimentului de alimentare cu apa” fara personalitate juridica, din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Sageata, jud. Buzau, intr-un serviciu cu personalitate juridica, organizat in subordinea  Consiliului local Sageata, sub denumirea „Serviciu Public de Alimentare cu Apa Sageata”2018/03/30
HCL 21/2018privind aprobarea Programului de Achizitii Publice pe anul 20182018/03/30
HCL 20/2018privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Sageata, jud. Buzau2018/03/30
HCL 19/2018privind modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Sageata, jud. Buzau2018/03/30
HCL 18/2018privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Zaharia Voica din comuna Săgeata , sat Săgeata , judeţul Buzău2018/02/16
HCL 17/2018privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Sageata, jud. Buzau2018/02/16
HCL 16/2018privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Scolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu” comuna Sageata, jud. Buzau2018/02/16
HCL 15/2018privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Sageata, jud. Buzau2018/02/16
HCL 14/2018privind modificarea HCL nr. 51/2017 privind aprobare Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie „Construire centru medical de permanenta, sat Sageata, comuna Sageata, jud. Buzau”2018/01/31
HCL 13/2018privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Sageata – familia ocupationala „Administratie” incepand cu 01.01.20182018/01/31
HCL 12/2018privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei Sageata in domeniul public al comunei Sageata, jud. Buzau, a imobilului avand denumirea de Camin Cultural amplasat in comuna Sageata, sat Gavanesti, jud. Buzau2018/01/31
HCL 11/2018privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei si denumirii unui imobil – cladire C1, situat in comuna Sageata, sat Gavanesti, jud. Buzau2018/01/31
HCL 10/2018privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor pentru anul scolar 2017-2018, pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Sageata, jud. Buzau2018/01/31
HCL 9/2018privind aprobara Planului de actiuni si lucrari de interes local in vederea repartizarii orelor de munca lunar pentru beneficiarii de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat2018/01/31
HCL 8/2018privind aprobarea programului de audiente acordate de consilierii locali in anul 20182018/01/31
HCL 7/2018privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sageata, jud. Buzau2018/01/31
HCL 6/2018privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sageata, jud. Buzau2018/01/31
HCL 5/2018privind aprobarea structurii scolare pentru unitatea de invatamant cu personalitate juridica „Scoala Gimnaziala Nicolae Efrimescu din comuna Sageata, jud. Buzau”2018/01/31
HCL 4/2018privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu hadicap grav din comuna Sageata, pe semestrul II al anului 20172018/01/31
HCL 3/2018privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol electronic pentru semestrul II al anului 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati2018/01/31
HCL 2/2018privind aprobarea, pentru anul 2018, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav2018/01/31
HCL 1/2018privind executia bugetului local al comunei Sageata pe trimestrul IV al anului 20172018/01/31
HCL 64/2017privind stabilirea la nivelul comunei Sageata, jud. Buzau a impozitelor si taxelor locale, pentru anul fiscal 20182017/12/18
HCL 63/2017privind alocarea unei sume din bugetul local in vederea organizarii serbarii „Pomul de Craciun” pentru copii din invatamantul preuniversitar de pe raza comunei Sageata, jud. Buzau2017/12/18
HCL 62/2017privind aprobarea modului de utilizare a fondului de rulment pe anul 20172017/12/18
HCL 61/2017privind aprobarea rectifcarii nr. 3 a bugetului general consolidat al comunei Sageata, jud. Buzau pe anul 20172017/12/18
HCL 60/2017privind aprobarea rectifcarii nr. 3 a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Scolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu”  Sageata2017/12/18
HCL 59/2017privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Sageata a unei suprafete de teren2017/11/29
HCL 58/2017privind alipirea a doua terenuri situate in comuna Sageata, sat Sageata, jud. Buzau, propietate publica a comunei 2017/11/29
HCL 57/2017privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului public al comunei2017/11/29
HCL 56/2017privind executia bugetului local al comunei Sageata pe trimestrul III al anului 20172017/11/29
HCL 55/2017privind aprobarea rectifcarii nr. 2 a bugetului general consolidat al comunei Sageata, jud. Buzau pe anul 20172017/11/29
HCL 54/2017privind aprobarea rectifcarii nr. 2 a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Scolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu”  Sageata2017/11/29
HCL 53/2017privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sageata, jud. Buzau2017/11/29
HCL 52/2017privind aprobare Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie „Modernizare scoala in localitatea Sageata, comuna Sageata, jud. Buzau”2017/10/23
HCL 51/2017privind aprobare Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie „Construire centru medical de permanenta, sat Sageata, comuna Sageata, jud. Buzau”2017/10/23
HCL 50/2017privind aprobarea D.A.L.I.  – Documente de Avizare a Lucrarilor de Investitie si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare scoala sat Dambroca, comuna Sageata, jud. Buzau2017/10/23
HCL 49/2017privind instrumentarea proiectului „Achizitia unei autospeciale de stins incendii”2017/09/28
HCL 47/2017privind aprobarea rectifcarii nr. 1 a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Scolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu”  Sageata, prin validarea Dispozitiei primarului nr.388/11.09.2017 privind rectificarea bugetului propriu al comunei Sageata2017/09/28
HCL 46/2017privind aprobarea rectifcarii nr. 2 a bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al comunei Sageata, jud. Buzau2017/09/28
HCL 45/2017privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Sageata in Consiliul de Administratie in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in Comisia pentru elaborarea si reviziurea Planului de dezvoltare institutionala, din cadrul unitatii de invatamant cu personalitate juridica de pe raza comunei Sageata pentru anul scolar 2017-20182017/09/28
HCL 44/2017privind aprobarea Acordului de parteneriat intre UAT Judetul Buzau, UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Sageata si UAT Comuna Vadu Pasii pentru promovarea proiectului „Stimularea mobilitatii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limita de judet Braila – Robeasca – Vadu Pasii (E85)”2017/08/10
HCL 43/2017privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitie „Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in comuna Sageata, jud. Buzau”2017/08/10
HCL 42/2017privind actualizarea devizului general la obiectivul de investitie „Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in comuna Sageata, jud. Buzau” finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala2017/08/10
HCL 41/2017privind aprobarea rectifcarii nr. 1 a bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al comunei Sageata, jud. Buzau2017/07/31
HCL 40/2017privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sageata, jud. Buzau – familia ocupationala „Administratie”2017/07/31
HCL 39/2017privind modificarea HCL nr. 40/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Sageata2017/07/31
HCL 38/2017privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol electronic pentru semestrul I al anului 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati2017/07/31
HCL 37/2017privind executia bugetului local al comunei Sageata pe trimestrul II al anului 20172017/07/31
HCL 36/2017privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sageata, jud. Buzau2017/07/31
HCL 35/2017privind aprobarea constituirii comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Sageata, jud. Buzau2017/06/30
HCL 34/2017privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu hadicap grav din comuna Sageata, pe semestrul I al anului 20172017/06/30
HCL 33/2017privind modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Sageata, jud. Buzau2017/06/30
HCL 32/2017privind modificarea organigramei si a statului de functii la nivelul Primariei Comunei Sageata, prin transformarea unei functii publice vacante de nivel inferior in functie publica de nivel superior2017/05/31
HCL 31/2017privind aprobarea Programului de masuri de gospodarire, infrumusetare si pastrarea ordinii si curateniei in comuna Sageata, jud. Buzau2017/05/31
HCL 30/2017privind aprobarea programului de audiente acordate de consilierii locali in anul 20172017/05/31
HCL 29/2017privind acordarea unui ajutor financiar d-lui Mirea Stefan2017/04/28
HCL 28/2017privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sageata, jud. Buzau2017/04/28
HCL 27/2017privind executia bugetului local al comunei Sageata pe trimestrul I al anului 20172017/04/28
HCL 26/2017privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 20162017/04/28
HCL 25/2017privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Sageata, jud. Buzau2017/03/31
HCL 24/2017privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al comunei Sageata, jud. Buzau2017/03/31
HCL 23/2017privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Scolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu” Sageata2017/03/31
HCL 22/2017privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al comunei Sageata, jud. Buzau2017/03/31
HCL 21/2017privind modificarea HCL nr. 15/2014 privind aprobarea cumpararii unui teren in suprafata de 2.370mp, situat in comuna Sageata, sat Dambroca, jud. Buzau2017/03/31
HCL 20/2017privind modificarea HCL nr. 52/2016 privind achizitionarea de catre Comuna Sageata a imobilului – cladire si anexa propietare juridica, situat in comuna Sageata, sat Gavanesti, jud. Buzau2017/03/31
HCL 19/2017privind aprobarea investitiei „Construire centru medical de permaneta, sat Sageata, comuna Sageata, jud. Buzau”2017/03/14
HCL 18/2017privind aprobarea investitiei „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala cu clasele I-VIII, sat Dambroca, comuna Sageata, jud. Buzau”2017/03/14
HCL 17/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare si extindere sistem de iluminat public stadal, in comuna Sageata, jud.Buzau”2017/03/14
HCL 16/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri de interes local in localitatile Bordusani, Dambroca, Sageata, Beilic si Gavanesti, in comuna Sageata, jud.Buzau”2017/03/14
HCL 15/2017privind validarea mandatului de consilier local al domnului Vasile Dumitru si nominalizarea acestuia in Comisia juridica si disciplina, munca si protectie sociala2017/03/14
HCL 14/2017privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Dragu Vasile2017/02/24
HCL 13/2017privind aprobara Planului de actiuni si lucrari de interes local in vederea repartizarii orelor de munca lunar pentru beneficiarii de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat2017/02/24
HCL 12/2017privind aprobarea modificarii unei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sageata, jud. Buzau2017/02/24
HCL 11/2017privind aprobarea, pentru anul 2017, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav2017/02/24
HCL 10/2017privind executia bugetului local al comunei Sageata pe trimestrul III si IV al anului 20162017/02/24
HCL 9/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi „Modernizare drumuri de interes local in localitatile Bordusani, Dambroca, Sageata, Beilic si Gavanesti, in comuna Sageata, jud.Buzau”2017/02/22
HCL 8/2017privind aprobarea investitiei „Modernizare scoala in localitatea Sageata, comuna Sageata, jud. Buzau”2017/02/22
HCL 7/2017privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii „Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila a comunei Sageata, in localitatile Gavanesti, Movilita si Banita, jud. Buzau”2017/02/10
HCL 6/2017privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii „Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in comuna Sageata, jud. Buzau”2017/02/10
HCL 5/2017privind actualizarea devizului general la obiectivul de investitie „Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila a comunei Sageata, in localitatile Gavanesti, Movilita si Banita, jud. Buzau” – finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala2017/02/10
HCL 4/2017privind actualizarea devizului general la obiectivul de investitie „Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in comuna Sageata, jud. Buzau” – finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala2017/02/10
HCL 3/2017privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sageata, jud. Buzau2017/02/10
HCL 2/2017privind aprobarea Acordului de parteneriat intre UAT Judetul Buzau, UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Sageata si UAT Comuna Vadu Pasii pentru promovarea proiectului „Stimularea mobilitatii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limita de judet Braila – Robeasca – Vadu Pasii (E85)” – forma actualizata ianuarie 20172017/01/18
HCL 67/2016privind aprobarea acordului de parteneriat intre UAT Judetul Buzau, UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Sageata si UAT Comune Vadu Pasii cu , pentru promovarea proiectului „Stimularea mobilitatii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limita de judet Braila – Robeasca – Vadu Pasii (E85)2016/12/22
HCL 66/2016privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora si amenzile aplicabile in comuna Sageata,jud. Buzau in anul 20172016/12/22
HCL 65/2016privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali si persoanelor cu hadicap grav din comuna Sageata, pe anul 20162016/12/22
HCL 64/2016privind aprobarea rectifcarii nr. 4 a bugetului propriu al comunei Sageata, jud. Buzau pe anul 20162016/12/22
HCL 63/2016privind aprobarea rectifcarii nr. 3 a bugetului propriu al comunei Sageata, jud. Buzau pe anul 20162016/12/09
HCL 62/2016privind alocarea unei sume din bugetul local in vederea organizarii serbarii „Pomul de Craciun” pentru copii din invatamantul preuniversitar de pe raza comunei Sageata2016/11/25
HCL 61/2016privind aprobarea suplimentarii numarului de burse scolare si cuantumul acestora pentru anul scolar 2016-2017, pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Sageata, jud. Buzau2016/11/25
HCL 60/2016privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de transport scolar din patrimoniul UAT Comuna Sageata, jud. Buzau2016/11/25
HCL 59/2016privind modificarea HCL nr. 51/2016 privind aprobarea acordului de parteneriat intre UAT Comuna Sageata si UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Vadu Pasii cu UAT Judetul Buzau pentru promovarea proiectului „Stimularea mobiltatii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limita de judet Braila – Robeasca – Vadu Pasii (E85)”2016/11/10
HCL 58/2016privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sageata, jud. Buzau2016/11/01
HCL 57/2016privind infiintarea functiei de administrator public in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sageata2016/11/01
HCL 56/2016privind modul de decontare a cheltuielilor de transport a cadrelor didactice pentru perioada decembrie 2012 – decembrie 20132016/09/23
HCL 54/2016privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza proiect tehnic – detalii de executie, aferenta obiectivului de investitii „Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Sageata, jud. Buzau”2016/09/23
HCL 53/2016privind achizitionarea serviciilor de consultanta, de asistenta si reprezentare2016/09/23
HCL 52/2016privind achizitionarea de catre Comuna Sageata a imobilului – cladire si anexa propietate juridica, situat in comuna Sageata, sat Gavanesti, jud. Buzau2016/09/23
HCL 51/2016privind aprobara acordului de parteneriat intre UAT Comuna Sageata si UAT Comuna Robeasca, UAT Comune Vadu Pasii cu UAT Judetul Buzau, pentru promovarea proiectului „Stimularea mobilitatii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limita de judet Braila – Robeasca – Vadu Pasii (E85)2016/09/23
HCL 50/2016privind desemnarea reprezentantilor consiliului local care vor face parte din comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director si director adjunct in cadrul Scolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu” Sageata, jud. Buzau2016/09/23
HCL 49/2016privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate in propietatea privata a comunei Sageata2016/09/23
HCL 40/2016privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al Comunei Sageata2016/07/29
HCL 39/2016privind aprobarea programului de audiente acordate cetatenilor de catre consilierii locali ai comunei Sageata2016/07/29
HCL 38/2016privind darea in administrare si folosinta gratuita a cimitirelor satesti catre parohiile de care apartin2016/07/29
HCL 37/2016privind desemnarea reprezntantilor consiliului local in consiliul de administrare al Scolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu”, pentru anul scolar 2016-20172016/07/29
HCL 36/2016privind executia bugetului local al comunei Sageata pe trimestrul II al anului 20162016/07/29
HCL 35/2016privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sageata, jud. Buzau, pe principalele domenii de activitate2016/06/25
HCL 34/2016privind alegera Viceprimarului comunei Sageata, jud. Buzau2016/06/25
HCL 32/2016privind constituirea Consiliului Local al Comunei Sageata2016/06/25
HCL 31/2016privind validarea mandatelor consilierilor alesi in Consiliul Local Sageata2016/06/25
HCL 30/2016privind alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilieri in Consiliul local Sageata, ale candidatilor alesi al 05 iunie 20162016/06/25
HCL 22/2016privind incheierea si aprobarea exercitiului bugetar pe anul 20152016/04/28
HCL 21/2016privind execuţia bugetului local al comunei Sageata pe trimestrul I al anului 20162016/04/28
HCL 18/2016privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice pentru anul 20162016/02/29
HCL 17/2016privind aprobarea rectifcarii nr. 1 a bugetului propriu al comunei Sageata, jud. Buzau pe anul 20162016/02/29
HCL 11/2016privind aprobarea bugetului comunei Sageata, jud. Buzau, pe anul 20162016/01/29

Comments are closed.