Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Sageata , judetul Buzau;

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu  

              modificarile si completarile ulterioare

 • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu   modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
 • Legea 571/2003, privind Codul fiscal
 • Legea 53/2003, Codul Muncii

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Sageata, judetul Buzau ;

b1) Organigrama institutiei

b2) Regulamentul de organizare si functionare

 b3) Programul de functionare: de Luni pâna Vineri, între orele: 8:00 – 16:00

 b4) Program de audiente:

Primar -vacant
Viceprimar – marti 10-12
Secretar – joi 10-12 :  

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.
Conducerea Primariei comunei :

 •  – Primar – vacant
 •  – Viceprimar- Ilie Constantin
 • – Secretarul comuna – Iancu Viorica Raimonda

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:  Costin Alecsandra si Iancu Viorica Raimonda

d) Coordonatele de contact

 • Denumire:Primaria comunei Sageata , judetul  Buzau
 • Sediul:sat Săgeata, str. Principală, 127525, jud. Buzău.
 • Telefon:0238/781168           Fax: 0238/781168  
 • E-mail:  prim_sageata@yahoo.com
 • Pagina de internet: www.comunasageata.ro

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei.

f) Lista cuprinzand documentele de interes public

Lista cuprinzand informatiile de interes public care se comunica din oficiu

Lista cuprinzand documentele de interes public propuse si:sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului care se excepteaza de la liberul acces la informatiile de interes public

Lista cuprinzand documentele de interes public propuse si/sau gestionate prin aparatul de specialitate, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in conditiile art.7 din Legea 544/2001

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate – sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:

 • reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
 • plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

Formulare tip conform normelor metodoligice de aplicare a Legii nr.544/2001

 

Comments are closed.